પીવીસી પ્લાસ્ટિસાઇઝર

મુખ્ય અરજી

ઇન્જેક્શન, એક્સટ્રુઝન અને બ્લોઇંગ મોલ્ડિંગ